Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu, analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies. Nastavenie vlastných preferencií cookies môžete kedykoľvek upraviť odkazom v spodnej časti stránok.

OBCHODNÉ PODMIENKY

I. Vymedzenie pojmov

Predávajúci – prevádzkovateľ internetového obchodu Zabkashop.sk je spoločnosť

TwoR s.r.o. Pri Šajbách 7750/22, 831 06 Bratislava. IČO: 46544593, DIČ: 2023458382

Kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim

Tovar – produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu Zabkashop.sk

Objednávka – kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

 

II. Objednávka

Tovar je možne objednať prostredníctvom eshopu www.zabkashop.sk

Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia.

 

III. Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába, alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená na jeho účet do 15-ich kalendárnych dní.

 

IV. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

UPOZORNENIE : V zmysle obchodných podmienok a podľa § 614 ako aj § 420 ods. 1 zákona č, 40/1964 Zb, Občianskeho zákonníka je kupujúci povinný prevziať vec /dobierku/ pri dodaní v čo najkratšom čase. Škodu vzniknutú neprebratím zásielky môžeme  v súlade s legislatívou Slovenskej republiky vymáhať súdnou cestou a následne prostredníctvom exekútora.


V. Dodacie podmienky

Objednávky zasielame prostredníctvom Slovenskej pošty.

Kúpnu cenu kupujúci zaplatí predávajúcemu prostredníctvom:
 • platba na dobierku v rámci SR (3 EUR)
 • platba na dobierku v rámci ČR (7 Eur)
 • prevodom na účet a zaslanie tovaru v rámci SR (2 EUR)
 • prevodom na účet a zaslanie tovaru v rámci ČR ( 6 Eur)

 

Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. .
Doba dodania tovaru, ak sa tovar nachádza na sklade, je do 5 pracovných dní.

Miesto odberu, resp. zaslania tovaru, je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Daňový doklad (doklad o kúpe tovaru) je zasielaný na email, ktorý kupujúci zadáva pri objednávke.

 

VI. Osobné prevzatie tovaru

Osobné prevzatie tovaru  nie je  možné.

 

VII. Záruka, reklamácie a servis

Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má právo ju neprevziať.

Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený.

Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, alebo iným porušením záručných podmienok.

Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté jej riešením.

Pri reklamácii je potrebné nás kontaktovať prostredníctvom emailu

zabkashop"(zavináč)"yahoo.com

 

VIII. Vrátenie - Výmena


Objednávka vykonaná prostredníctvom internetového obchodu má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku. V zmysle §7 zákona č. 102/2014 Z.z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť kupujúceho. Tovar nesmie byť použitý a musí byť nepoškodený a nenosený.

Tovar musí byť doručený predávajúcemu kompletný, so všetkým príslušenstvom. Ak má tovar visačku samozrejme aj s visačkou a dokladom o kúpe.

Zásielka nesmie byť poslaná ako obyčajná ani na dobierku, zásielka musí byť poslaná doporučene.  Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na účet a to najneskôr do 14 kalendárnych dní od obdržania tovaru.

Ak máte záujem o inú veľkosť alebo iný produkt je potrebné nás kontaktovať prostredníctvom emaliu.

Kúpa tovaru, kde je konečným príjemcom firma / podnikateľ/, sa neriadi občianskym zákonníkom a v tomto prípade nie je možné od kúpnej zmluvy jednostranne odstúpiť.


Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci.

Adresa pre vrátenie tovaru: TwoR s.r.o. Pri Šajbách 7750/22, 831 06 Bratislava.


IX. Informácie o spracovaní osobných údajov

1. TwoR s.r.o. Pri Šajbách 7750/22, 831 06 Bratislava. IČO: 46544593, DIČ: 2023458382  spracúva v rámci svojej činnosti v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“) v spojení s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, nasledujúce osobné údaje Kupujúcich:

 • V prípade fyzických osôb: meno a priezvisko; adresu bydliska; číslo bankového účtu; emailovú adresu; telefónne číslo.
2. Vyššie uvedené osobné údaje je treba spracovať za účelom identifikácie zmluvných strán a plnenia zo zmluvy podľa príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník v znení neskorších predpisom a ďalej za účelom evidencie zmluvy a budúceho prípadného uplatnenia a ochrany práv a povinností zmluvných strán.
Takéto spracovanie umožňuje:
 • článok 6 odst. 1 písm. b) Nariadenie – spracovanie potrebné pre plnenie zmluvy, a
 • článok 6 odst. 1 písm. f) Nariadenie – spracovanie potrebné pre účely oprávnených záujmov správcu alebo tretej strany.

3. Osobné údaje budú spracovávané spoločnosťou TwoR s.r.o. za vyššie uvedeným účelom po dobu trvania zmluvného vzťahu a ďalej po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, pokiaľ nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dlhšiu dobu.

4. Spracovanie daných osobných údajov realizuje hlavne TwoR s.r.o., osobné údaje však pre ňu môžu spracovávať aj týto spracovatelia alebo tretie strany:

- Slovenská pošta a.s.

- Eshop-rychlo.sk

- Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softwarov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe TwoR s.r.o. nevyužíva.

5. Kupujúci majú podľa Nariadenia na základe dohody právo:

 • požadovať informáciu, aké osobné údaje Kupujúcich spracováva,
 • vyžiadať si prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania,
 • požadovať vymazanie týchto osobných údajov, toto vymazanie bude prevedené, pokiaľ nebude v rozpore so zákonom alebo oprávnenými záujmami,
 • na účinnú súdnu ochranu, pokiaľ má Odosielateľ za to, že jeho práva podľa Nariadenia bola porušená v dôsledku spracovania údajov v rozpore s týmto Nariadením,
 • na prenosnosť údajov,
 • požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov,
 • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov,
 • vzniesť námietku proti spracovaní na základe oprávneného záujmu.


X. Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo “Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z.” v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.